ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு :          ரபேல் நடால் (ஸ்பெயின்)
மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு :           சிமோனே ஹாலப் (ருமேனியா)
ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு :       கெர்பர்ட்-மகுட் (பிரான்ஸ்)
மகளிர் இரட்டையர் பிரிவு :       சினியாகோவா-கிரேஜ் சிகோவா (செக் குடியரசு)
கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு :         சான் (தைவான்) – டோடிக் (குரோஷியா)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.