மும்பை:
வார வர்த்தகத்தின் 3-ஆவது நாளான புதன்கிழ மையன்று பங்கு வர்த்தகம் கடும் இறக்கத்துடன் நிறைவடைந்தது. வர்த்தகத்தின் முடிவில், மும்பை பங்குச் சந்தை (சென்செக்ஸ்) 351.56 புள்ளிகள் சரிந்து 33,019.07 புள்ளிகளாக இருந்தது. தேசிய பங்குச் சந்தை (நிப்டி) 116.60 புள்ளிகள் குறைந்து 10,128.40 புள்ளி களாக இருந்தது.

Leave A Reply

%d bloggers like this: