நார்வே,
2017ம் ஆண்டின் பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் ரிச்சர்ட் எச். தாலர் என்பருக்கு இந்த ஆண்டிற்கான பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர் சிக்காக்கோ பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். பொருளாதார உளவியல் குறித்த ஆய்வை மேற்கொண்டதற்காக ரிச்சர்ட் எச். தாலருக்கு நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.