உன்னை பெற்றது யார்?

உன் துணையாக வந்தது யார்?

நீ பெற்றது யாரை?

யாருக்காக ஷீட் கேட்டாய்?

யாரிடம் கேட்டாய்?

எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஒரே பதில் டாக்டர்கிருஷ்ணசாமி

“பொம்பளை!

-Bala Bharathi

Leave A Reply

%d bloggers like this: