ஒவ்வொன்றாக
ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக
பிணங்களை
அடுக்கி
அடுக்கி
அதன் மேல் நின்று
அனிதாவின் ரத்தம்
தெறிக்க
தெறிக்க
ஆகாயத்தில் எழுதுவோம்
இந்த
ஆட்சியின் சாதனைகளை

Palani Bharathi

Leave A Reply

%d bloggers like this: