உங்கள் மருத்துவர் சான்றை உடனே எடுத்து எரித்து விடுங்கள் Dr. கிருஷ்ணசாமி. அதுதான் அனிதாவிற்கு நீங்கள் செய்யும் இறுதி மரியாதை.

அசிங்கத்தின் மறுவடிவம்..!

-bala chakravarthi

Leave A Reply

%d bloggers like this: