எது காலில் விழுந்ததோ,
அது நன்றாகவே விழுந்தது.
எது காலில் விழுகின்றதோ,
அது நன்றாகவே விழுகின்றது.
எது காலில் விழப்போகிறதோ,
அது நன்றாகவே விழும்!

எது காலை வாரியதோ…

Vijayasankar Ramachandran

Leave A Reply

%d bloggers like this: