பாசிசத்திற்கு
சில காலத்திற்கு முன்பு
மூக்கி்ற்கு கீழே சிறிது மயிறிருந்தது.
இப்போது
முகம் முழுவதுமிருக்கிறது.
மதமென்பது மயிர்போல் வளர்கிறது.
– ப.கவிதா குமார்

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.