வெனிஸ்;                                                                                                                                                                                உலகின் தண்ணீர் நகரம் என அழைக்கப்படும் வெனிஸ் நகரம், இத்தாலி நாட்டில் உள்ளது.அந்நாட்டின் ஒரு பகுதியில் பகல் நேரத்திற்கும்,இரவு நேரத்திற்கும் இடையேயான கவர்ச்சி மிகு தோற்றம் தான் இது.  

Leave A Reply

%d bloggers like this: