தில்லி போலீஸ்தனது முதன்மைக் கடமையாக கருப்புப் பணத்தை தேடிகண்டுபிடிப்பதற்கு பதிலாக கற்பனையான புகார்களின் அடிப்படையில் மாட்டிறைச்சியை தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கிறது.

Leave A Reply

%d bloggers like this: