வேர்டில் எழுத்துக்களை மாற்ற ஷார்ட்கட் கீகள் மைக்ரோசாப்ட் வேர்ட் தொகுப்பில் மௌசைப் பயன்படுத்தாமல் விரைவாக பணியாற்ற உதவும் குறுக்கு விசைகள் சில: எழுத்து அளவை கூட்ட (குடிவே ளுணைந ஐnஉசநயளந) – ஊகூசுடு+ளுழஐகுகூ+ழூ, குறைக்க (னுநஉசநயளந) – ஊகூசுடு+ளுழஐகுகூ+ ஈ எழுத்துக்களை பெரிய எழுத்து (ஊயயீவையட) அல்லது சிறிய எழுத்தாக (ளுஅயடட) மாற்ற ஊகூசுடு+ளுழஐகுகூ+ழூ, எழுத்துக்களை சிறிய அளவிலான கேப்பிட்டல் எழுத்துக்களாக மாற்ற ஊகூசுடு+ளுழஐகுகூ+மு எழுத்துக்களை மறைக்க, மீண்டும் கொண்டு வர ஊகூசுடு+ளுழஐகுகூ+ழ சாய்ந்த நிலை எழுத்துக்களாக (ஐவயடiஉ) மாற்ற ஊகூசுடு+ஐ எழுத்துக்களின் கீழே அடிக்கோடிட (ரனேநசடiநே) – ஊகூசுடு+ரு எழுத்துக்களின் கீழே இரட்டை அடிக்கோடிட ஊகூசுடு+ளுழஐகுகூ+னு எழுத்துருவை மாற்ற (குடிவே ஊhயபேந) – ஊகூசுடு+ளுழஐகுகூ+கு

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.