திங்கள், ஆகஸ்ட் 10, 2020

நான் எழுந்து நிற்கிறேன்

;