கல்வி

img

ஆங்கிலம் கற்பது எளிதே - முனைவர் டி.ஆர்.சுதா

Past tense active voice sentence ஐ எப்படி passive voiceக்கு மாற்றுவது என்று பார்த்தோம். Past tense negative sentence active voice ஆக இருந்தால் அதை எவ்வாறு passive voiceக்கு மாற்றுவது? செய்து பார்ப்போம்.
The doctor did not advise the patient.
The patient was not advised by the doctor.
இந்த sentenceல் பின்னாடியிருந்த patient முன்னே செல்ல, முன்னாலிருந்த doctor பின்னே வந்தபோது by doctor ஆக மாறினார்.
The doctor did not advise the patient.

The patient was not advised by the doctor.
Active voice        Passive voice
The doctor    =    by the doctor
Advise (root verb)    =    advised (participle)
Patient singular எனவே we the word ‘was’ 
The doctor did not advise the patients
The patients were not advised by the doctor
Patients plural எனவே were என்கிற வார்த்தையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
Abubacker did not watch the movie.
The movie was not watched by Abubacker.
Abubacker did not watch the English movie.
The English movie was not watched by Abubacker.
My friend Abubacker did not watch the English movie.
The English movie was not watched by Abubacker.
Government brought water.
Water was brought by Government.
Tamilnadu Government brought water.
Water was brought by Tamilnadu Government.
இப்போது negative ஆக சொல்ல வேண்டும்.
Tamilnadu government did not bring water.
Water was not brought by Tamilnadu Government.
They painted the windows.
Windows were painted by them.
They did not paint the doors.
The doors were not painted by them.
The boys and girls did not paint the front doors of the house.
The front doors of the house were not painted by the boys and girls.
A thief snatched a chain.
A chain was snatched by a thief.
A thief snatched a chain from a college girl.
A chain was snatched by a thief from a college girl.
The thief did not hurt the girl.
The girl was not hurt by the thief.
Imran did not murder Kevin.
Kevin was not murdered by Imran.
 

;